Contact

ที่อยู่

792/1 , 792/2 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรติดต่อ

089-789-1234

Line

Line : Virx Thailand

Facebook

Facebook : Virx Thailand

การเข้าใช้งานเว็บไซต์

  • ทางบริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะสามารถทำงานอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯอาจระงับ เพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะต้องไม่พยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ทำการงัดแงะ แฮ็กหรือรบกวนเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่นใด
  • ท่านจะต้องตรวจสอบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเข้ากันได้กับเว็บไซต์ โปรดทราบว่าบริษัทฯไม่สามารถ และไม่รับรอง หรือรับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์จะปราศจากการติดเชื้อ ไวรัส และ / หรือรหัสอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทำให้ผิดปกติหรือทำลายล้าง ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการตรวจสอบไวรัสอย่างดีพอ (รวมถึงการป้องกันไวรัสและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเข้าและออก
  • โดยการส่งข้อมูลต่าง ๆ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ไปบนเว็บไซต์ ท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นและการส่งข้อมูลพร้อมกับข้อตกลงของท่านที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นการมอบหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของข้อมูลดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอัปโหลดไปบนเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก ลบ แจกจ่าย และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้ข้อมูลดังกล่าวตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ (โดยมีหรือไม่มีการรับรอง) ในสื่อใด ๆ
  • ท่านยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ (ประกอบด้วยภาพถ่าย วิดีโอ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น หรือการสื่อสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ) ไม่มีสิ่งใดที่มีลักษณะ: (1) เป็นที่น่ารังเกียจ ก้าวร้าว คุกคาม หมิ่นประมาท ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง กลั่นแกล้งคุกคาม หรือมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ (2) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น (3) ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ (4) ประกอบด้วย หรือมีโปรแกรมไวรัส การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า สแปม ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ร้องขอ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจรบกวน หรือขัดขวางเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ในการตรวจสอบ แก้ไข และ / หรือลบกิจกรรมหรือข้อมูลใด ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยท่านหรือบุคคลอื่น
  • ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของท่าน ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านให้หรือมีส่วนช่วย กิจกรรมใด ๆ ที่ท่านมีส่วนร่วมหรือกระทำผ่านทางเว็บไซต์ และการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น ๆ